ประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ที่ใดกำลังมีงานพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยว เราจะทำการประชาสัมพันธ์ แนะนำการท่องเที่ยวทันที ข้อมูลโรงแรม ทัวร์ อาหาร แพคเกจทัวร์ต่าง ๆ นำเสนอไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้ว

ประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น

ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็น ที่ยอมรับกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศและเกิดขึ้นในหลายประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมาถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทชัดเจน เป็นส่วน กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มากมาย เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและประเทศชาติซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพ การบริหารจัดการและเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจแล้ว ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพของสินค้าการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานสากล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากด้วยสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย มีทั้งแบบเชิงธรรมชาติอย่างทะเล ภูเขา น้ำตก เชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้งวัดวาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองวิถีชีวิต คนเมือง อย่างบรรดาแหล่งช็อปปิ้ง สถานบันเทิง สปา เป็นต้น ประกอบกับการบริการที่เป็นมิตร เอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความอ่อนโยนทำให้ชาวต่างชาติประทับใจ โรงแรม รีสอร์ตไทยหลาย ๆ แห่งก็มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งค่าครองชีพที่หากเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่สูงมากนัก และยังมีระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมีความพร้อม หากเทียบกับประเทศใกล้เคียง จึงทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ของประเทศเลยทีเดียว

แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในแถบอาเซียนยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย ๆ ประเทศก็เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้น และยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้อีกด้วย ซึ่งการก้าวเข้าไปสู่การเป็น AEC อย่างเต็มรูปแบบนี้จะมีการเปิดเสรีในหลายด้านรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย

Tags :

สายการบินต้นทุนต่ำส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจการบิน จะส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้บริการสายการบินในด้านราคาที่มีแนวโน้มถูกลงและด้านการให้บริการของสายการบินที่มีแนวโน้มดีขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจการบินของไทยจากการเข้ามาของสายการบินในอาเซียน จะส่งผลให้ราคาตั๋วโดยสารทางอากาศมีแนวโน้มที่ถูกลง ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการสายการบินและมีสายการบินให้เลือกใช้บริการมากขึ้น นอกจากส่งผลทางด้านราคาแล้ว ด้านการให้บริการของสายการบินเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของการให้บริการภาคพื้นดินหรือแม้แต่การให้บริการบนเครื่องบินโดยสารก็ตาม จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการสายการบิน

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสามารถเริ่มต้นลงทุนผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางได้ เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเจาะกลุ่มดังกล่าว ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นไม่สูงมากนัก อีกทั้งฐานกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางที่มีจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่เพียงพอที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กจะสามารถเข้าไปแสวงหาโอกาสเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กยังสามารถใช้จุดแข็งที่สำคัญในด้านความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ออกเป็นเซกเมนต์ต่างๆ และเลือกผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วย

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำทำให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีงบจำกัดในการเดินทาง รวมทั้งทำให้มีการขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการส่งเสริมให้เมืองหลักในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต รวมทั้งเมืองใหญ่อื่นๆ เป็นศูนย์กลางทางการบิน และเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถประจำทางทั้งในด้านราคา คุณภาพ และการบริการ ซึ่งธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น

Tags :

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนท้องถิ่นของตน ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข่าวสารไร้พรมแดน การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุน-กำไรในการจัดธุรกิจท่องเที่ยวได้อีกด้วย

จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร มีสวนพืชดอก พืชผล และแหล่งปศุสัตว์ ทั่วทุกภูมิภาค สถานที่เหล่านี้แท้จริงมีความน่าสนใจไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวที่รับทราบและคุ้นเคยกันดี จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นในอีกลักษณะหนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่เดิมได้เริ่มจากการที่เราต่างเคยแวะเยี่ยมชมสวนเกษตรของเพื่อนสนิทในลักษณะกลุ่มใหญ่ ได้รับรู้ ได้เห็นการเพาะปลูก การดูแลเอาใจใส่ การเก็บเกี่ยว ครั้นเมื่อพิจารณาจะพบว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ จึงได้มีการพัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น

ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวหลาย ๆ กิจกรรม แล้วแต่สภาพจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่ง ได้แก่
1.)  ประเภทนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมระยะสั้น ได้แก่ การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้    และทำกิจกรรมพื้นบ้านระยะสั้น     ร่วมกับชาวบ้าน เช่น
ขี่ควาย นั่งเกวียน และอื่น ๆ
2.)  ประเภทให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน การให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้านเพื่อศึกษา และสัมผัสกับชีวิตของชาวชนบทเกษตรโดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวกและสะอาด
3.)  ประเภทอบรมให้ความรู้เกษตรแผนใหม่และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำการเกษตรแผนใหม่ เช่น การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจมีการให้ใบประกาศนียบัตรด้วย การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การศึกษาแมลงที่มีประโยชน์ พืชผักพื้นเมืองที่กินได้ การทำน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนด ฯลฯ
4.)  ประเภทจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของเกษตร กร  ของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ ผลไม้สด ดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูก
5.)  ประเภทให้ลู่ทางธุรกิจ ช่วงที่ธุรกิจอื่น ๆ ประสบปัญหาจากธุรกิจตกต่ำ ให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อหาลู่ทางในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เพราะเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็ว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นหนทางที่ช่วยภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

Tags :

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การท่องเที่ยวไทยถือได้ว่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกและการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายหลายแห่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทว่าในปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัส ในด้านความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงในสถานการณ์ต่างๆ นั่นเองการท่องเที่ยวที่ถูกและคุ้มค่ากว่าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกว่า 20% ประกอบกับความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในไทยที่นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายสำหรับค่าที่พักมากกว่าเกือบเท่าตัวเทียบกับการเที่ยวที่อื่น (Thailand premium) ทำให้การท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและฟื้นตัวกลับมาได้เสมอ เราคาดว่าการท่องเที่ยวไทยในปี 2010 จะสามารถฟื้นตัวและเติบโตได้ประมาณ 8-10% และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นประวัติการณ์ถึงราว 15 ล้านคน แต่หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น จะทำให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาด ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและความยืดเยื้อของเหตุการณ์

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคืออนาคตของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว จากการวิเคราะห์เราพบว่าหากการท่องเที่ยวไทยซึ่งรวมถึงธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังทำทุกอย่างแบบเดิมๆ ต่อไปเรื่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า business as usual นั้น คงไม่สามารถทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตกว่าในอดีตได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงของจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือระยะเวลาที่พักอยู่ในเมืองไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยร้อยละ 5% เช่นในอดีตที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2020นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้รองรับการเติบโตระยะยาวแล้ว ประเทศไทยควรมุ่งเน้นอาศัยประโยชน์จากกระแสและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ แทนที่จะทำแบบไร้ทิศทาง ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านแหล่งที่ตั้งที่ดี และสะดวกในการเชื่อมต่อกับภูมิภาค ทำให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่จะตักตวงประโยชน์จากแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในอนาคตได้หลายอย่าง เช่น แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกกันเองมากขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟ สุขภาพ และการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่เกษียณแล้ว

Tags :

ธุรกิจนำเที่ยว ทั้งสนุกและแถมรายได้ดีที่ไม่ควรมองข้าม

การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศของเราปีหนึ่ง ๆ มีเงินเข้าประเทศกว่า 8แสนล้านบาท  ซึ่งเป็นรายได้ที่เราได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรารวมกัน  และการท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศไทย เพราะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศในลำดับต้น ๆ มีรายได้รองลงมาจากรายได้ที่เราได้รับจากการส่งออกในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ยังมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการซึ่งมีความต้องการแรงงาน ย้อนไปในปี 2550 มีการจ้างแรงงานในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีประมาณ 950,000 คน และมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นในปี 2552 มีประมาณ 1,047,000 คน นอกเหนือจากการการจ้างแรงแล้ว  การท่องเที่ยวยังเป็นตัวทำรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้น เมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวในบ้านของเรา  เราควรต้องช่วยกันดูแล รักษา เป็นหูเป็นตาให้แหล่งท่องเที่ยวของเรามีความ สะอาด สวยงาม สมบูรณ์อยู่เสมอ และให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเราตลอดไป

การนำเที่ยวอีกธุรกิจน่าสนใจ “ธุรกิจนำเที่ยว” เป็นที่นิยมมากตามต่างจังหวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในหลายๆจังหวัด รวมไปถึงต่างประเทศ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้การลงทุนที่สูง แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จคือการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจหรือจะเป็นธุรกิจนำเที่ยวเล็กๆ ในพื้นที่ ซึ่งคุณคุ้นเคย ก็ทำได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการจองห้องพัก นำเที่ยวตามสถานที่ น่าสนใจ พูดง่ายๆ ก็เหมือนเป็น มัคคุเทศก์ นั่นเอง

ผู้ที่สนใจลงทุนกับธุรกิจนำเที่ยว สิ่งสำคัญก็คือ เป็นผู้ที่ชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น ป่าไม้ นํ้าตก ทะเล เกาะ เป็นต้นรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารอร่อยที่สุดในย่านนั้น เป็นต้น
เริ่มต้นธุรกิจ
– ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ กทม.
ส่วนต่างจังหวัด ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจำภูมิภาค
– หากลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพื่อที่จะได้จัดทริปเที่ยวให้เหมาะสม
– ต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกในการให้บริการ พร้อมที่จะให้บริการหรือช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเจ็บป่วย การสนองความต้องการพิเศษอื่นๆ อีกทั้งต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

หากคุณเป็นอีกคนที่ชอบท่องเที่ยว ลองหันกลับมามองธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ และสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

Tags : ,

เที่ยวฮ่องกงสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณสุดประทับใจ

เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกง

ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียนได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความคึกคักในตัวเมือง แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงมุมที่แสนเงียบสงบซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ทั่วไป มุมที่ดูเหมือนเวลาจะหยุดอยู่กับที่ ในฮ่องกงนั้นแบ่งออกเป็น 4 เขตใหญ่ คือ เขตเกาลูน เขตเกาะฮ่องกง เขตนิวแทริทอรี่ส์ และหมู่เกาะรอบนอก เกาะฮ่องกงถือเป็นศูนย์กลางในบริเวณรอบอ่าววิคตอเรีย เขตธุรกิจหลักที่มีชื่อเสียงได้แก่ ย่านเซ็นทรัล ซึ่งเป็นย่านอาหารการกินและแหล่งสังสรรค์์ยามค่ำคืน ส่วนคอสเวย์เบย์เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดในเกาะฮ่องกง นอกจากนี้บนเกาะฮ่องกงยังมียอดเขาวิคตอเรียพีกอันเป็นจุดสูงสุดของเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์และเขตที่พักอาศัยในตัวเมืองได้

ฮ่องกงเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุกอย่างคือบริการ

ไม่ว่าจะเรียกใช้บริการอะไร ควรเตรียมเงินทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจกับพนักงานด้วยจำนวนที่เหมาะสม คือประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการทั้งหมด ฮ่องกงเป็นเมืองแฟชั่น เป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองในเอเชียเหมือนเรา ดังนั้นการแต่งตัวไม่ค่อยต่างจากบ้านเรามากสำหรับหน้าร้อน และหน้าฝน แต่พอถึงหน้าหนาวเค้าจะแต่งตัวดีกว่าบ้านเรา การไปฮ่องกงเป็นกิจกรรมสบายๆ ง่ายๆ การจัดเสื้อผ้าจัดเหมือนที่ใส่อยู่ในประเทศไทย แน่นอนว่าต้องมีชุดที่เข้ากับตารางท่องเที่ยวด้ว

ความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด ผ่านภาพของตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัยที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นเพียงแค่กล่องสี่เหลี่ยมต่อๆกันจนเป็นตึกสูงเท่านั้น นอกจากนี้ฮ่องกงยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสมากกว่านั้น อย่างตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอารามรวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันเป็นที่เคารพและสักการะทั้งชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวทั่วไป หรือแม้แต่แปลงปลูกผักที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนกับหมู่ตึกสูงใหญ่ ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้นี่เอง จึงทำให้ฮ่องกงนั้นมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามายังเกาะเล็กๆแห่งนี้อย่างมากมาย

ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายไม่ควรพลาดการทัวร์ฮ่องกงที่พาคุณพบและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณสุดประทับใจตลอดการ ดินแดนแห่งความสุขสำราญ ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์ดังมากมาย ทัวร์ฮ่องกงครั้งนี้รอให้คุณค้นหาและเปิดประสบการณ์ดีๆไปกับการเที่ยว กิน ช้อป ที่จะทำให้คุณไม่ผิดหวังตลอดการเดินทาง การเดินทางของที่นี่มีหลากหลายบริการให้เลือกไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง แท็กซี่ หรือเรือข้ามฟาก เพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาสถานที่ และเส้นทางการเดินรถให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการระบบขนส่งชนิดใด

Tags :

ความก้าวหน้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามมีความโดดเด่นเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำเสนอวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สงบ และ สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมิตร จุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบประหยัด และผจญภัย ซึ่งเป็นแนวโน้มของการท่องเที่ยวทั่วโลกในขณะนี้ และเวียดนามพยายามนำเสนอการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา ในคราวเดียว

ในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม จะมีการแข่งขันเป็นไปในลักษณะของการแข่งขันในด้าน Outbound ของต่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศเวียดนามเองมีปริมาณไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2009 มีเพียง 3.8 ล้านคน เนื่องจากในประเทศคู่แข่งหรือคู่ค้า คือ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งแต่ละประเทศก็มีบริษัทที่จัดทำทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศตน ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยนั้น บริษัทต่างๆ ก็จะมีการแข่งกันในการลดราคา การซื้อเป็นเพกเกจทัวร์นั้นสามารถหาซื้อได้ในราคาถูก ซึ่งแพกเกจ 4 วัน 3 คืน ราคาเพียง 300 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าถูกมาก เป็นการแข่งกันตัดราคาของผู้ประกอบการกันเองแต่สำหรับการจัดทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามนั้นยังมีราคาสูง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในแถบเอเซียนี้มองว่าประเทศเวียดนามเป็นตัวเลือกลำดับรองๆ ลงมา

จากการคาดหมายของ World Travel and Tourism Council (WTTC) คาดหมายให้เวียดนามมีอัตราการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก ในปี 2548-2558และในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวตามลำดับ ถึงแม้ว่าเวียดนามได้อนุมัติกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 6 ล้านคนในปี 2553 และนักท่องเที่ยวในประเทศ 25-26 ล้านคนในปี 2553 แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ในปี 2552 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมีแค่ 3.8 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาลดลงทุกด้าน เช่น การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และด้านอื่นๆ ยกเว้นการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น

Tags :

มาชาร์จพลังกายพลังใจกับการท่องเที่ยวในต่างแดน

การให้บริการที่มีคุณภาพ จริงใจ มั่นใจว่าคุณจะมีประสบการณ์ประทับใจตลอดช่วงการท่องเที่ยว เรามีความเชื่อมั่นในการบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเรียกเก็บภายหลังซ่อนอยู่ หรือไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่ควรจะต้องรวมอยู่ด้วยไว้ หรือไม่พร้อมจะรับผิดชอบหรือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง ซึ่งบนมาตรฐานเช่นนี้อาจทำให้รายการของเรามีราคาสูงบ้าง สำหรับคุณภาพที่ต้องดีที่สุดสำหรับท่าน หากท่านได้ลองใช้บริการกับเรา เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะประทับใจในบริการ และกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆไป

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระ

ที่ลูกค้าสามารถเลือกช่วงวันเวลาเดินทางได้เอง ต้องการออกแบบรายการทัวร์เอง หรือนำบริการทัวร์หลายๆทัวร์ มาผสมกันในแบบที่ต้องการ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบบริการหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับความต้องการอันหลากหลายในยุคปัจจุบัน เป็นการให้อิสระกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น การใช้บริการรูปแบบนี้ควรบอกความต้องการและข้อจำกัดของผู้เดินทางให้พนักงานทราบ เพื่อร่วมวางแผนการเดินทางร่วมกัน ซึ่งรายการทัวร์โดยปกติทั้งทัวร์ในประเทศและต่างประเทศที่มีกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน จะมีกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้ท่องเที่ยว หากมีจำนวนผู้จองเดินทางน้อย ก็จะทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ อย่างไรก็ตามก่อนกำหนดรายการทัวร์ในแต่ละช่วง เราก็ได้คาดการณ์ว่ามีโอกาสออกเดินทางได้ และจะแจ้งให้ผู้จองรับทราบเป็นระยะๆ ถึงสถานะการจอง

เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน เพื่อหาเงินมาท่องเที่ยวในต่างแดนดูจะเป็นรางวัลชีวิตที่นอกจากจะเป็นการชาร์จพลังกายพลังใจแล้ว ยังถือเป็นการเปิดโลกทรรศน์ของคุณอีกด้วย ซึ่งการซื้อทัวร์ต่างประเทศ ก็มีหลากหลายราคาให้ได้เลือกสรรกันแบบสบายกระเป๋า การซื้อทัวร์ความจริงแล้วมีรายละเอียดเยอะมาก นอกจากเรื่องของจุดหมายปลายทางแล้วอยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลให้ดีๆว่าบริษัทไหนน่าเชื่อถือบ้าง บริการเป็นอย่างไร สำคัญคือเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนด แต่วิธีการเลือกทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัททัวร์นั้นไม่ว่าจะไปที่ใด วิธีการเลือกบริษัททัวร์เบื้องต้นเหมือนกันหมด

ปัจจุบันมีบริษัททัวร์เกิดขึ้นมากมาย

มีทั้งแบบเปิดบริษัททัวร์แบบถูกต้องและแบบไม่ถูกต้อง ปัญหาต่างๆเกิดขึ้น เช่น การทิ้งลูกทัวร์ การทำทัวร์ไม่ตรงกับโปรแกรมที่โฆษณาไว้บ้าง หรือเก็บเงินลูกค้าแล้วปิดบริษัทหนีไป ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ก็อยากแนะนำว่า ก่อนซื้อกรุณาตรวจสอบว่าบริษัททัวร์มีจริงหรือไม่ มีใบประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์

Tags : , ,

ธุรกิจการท่องเที่ยว มีความสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทย

ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจทมี่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายด้าน โดยเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก และธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเหล่านี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ในฐานะผู้เป็นคนกลางติดต่อประสานงานระหว่างธุรกิจต่างๆ เหล่านี้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาถึงธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละประเภทเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งพอจำแนกออกได้เป็นได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่พักโรงแรม เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมหรือธุรกิจโรงแรม (Accommodation or Hotel Business) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคิดค่าตอบแทนเพื่อผลกำไรของธุรกิจนั้นๆ ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า ธุรกิจโรงแรมมากกว่า ธุรกิจที่พักแรม

2. ธุรกิจการขนส่ง เป็นธุรกิจที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง การขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากผลของการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมีเวลามากขึ้นในการท่องเที่ยวและพักผ่อน รวมทั้งหาความสนุกเพลิดเพลิน ณ จุดหมายปลายทาง โดยเสียเวลาเดินทางสั้นลง นอกจากนี้ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่าง เนื่องจากมีการขนส่งเพื่อมวลชน เช่น รถไฟ รถเมล์ รถบัส เป็นต้น

3. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก จากประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของมนุษย์ตั้งแต่สมัยหลายพันปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามนุษย์มีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการค้า เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีทางการเมือง เพื่อศาสนา เป็นต้น และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมีหลายกิจกรรมได้แก่ การศึกษาหาความรู้ การพักผ่อน การหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อประทังชีวิตรวมไปถึงการหาซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายในถิ่นที่ไปเยือน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว หรือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยว

4. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตัวการสำคัญไม่น้อยในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว ณ ตำบลนั้นๆ สิ่งชักจูงใจอาจจะเป็นความหรูหราโอ่โถง รสชาติของอาหาร ความแปลกพิเศษของอาหารซึ่งมักจะไม่มีขาย ณ ที่อื่นๆ บริษัทการบินหลายบริษัทจะชักจูงผู้โดยสารให้ใช้บริการของตน โดยการโฆษณาเรื่องอาหารโดยเฉพาะ

5. ธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 นั้นมุ่งหมายถึง “การนำเที่ยว” เป็นสำคัญ โดยต้องมีการติดต่อโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ณ ที่ต่างๆ ส่วนจะมีการจัดบริการด้านการเดินทางสถานที่พักแรม อาหาร หรือมัคคุเทศก์หรือไม่ หรือมีมากน้อยเพียงใด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “การนำเที่ยว” เท่านั้น

6. ธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ นอกจากธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การท่องเที่ยวเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วยังมีธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกหลากหลายประเภทซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางนวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของมนุษย์ ทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป และปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการและมีส่วนส่งเสริมดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธุรกิจจัดการประชุมสัมมนา ธุรกิจการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า ธุรกิจเช่าซื้อลิขสิทธิ์ และธุรกิจการบันเทิงและนันทนาการ

Tags : ,

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังข้าวสู่ยุคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ เป็นที่จับตามองของนักธุรกิจต่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งสำคัญของประเทศ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไป

นักวิชาการได้ประมาณการท่องเที่ยวของไทยไว้ว่า ในแถบอาเซียนการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวที่สูงมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาในไทยกว่า 20 ล้านคน และที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในเมืองไทยเพราะไทยติดอันดับ 2 ของเอเชียในประเภทการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยได้ให้เหตุผลว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการให้บริการที่ดี สะอาด และมีความคุ้มค่าในการรักษาสุขภาพ และนอกจากจรักษาตัวแล้ว ยังสามารถพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเทีย่วจะเดินทางกันเป็นครอบครัว ทำให้สร้างรายได้ได้ดีมาก มูลค่าตลาดท่องเที่ยวของไทยในเชิงสุขภาพมีสูงมาก และตอนนี้ประเทศมาเลเซียก็เริ่มที่จะสนใจธุรกิจทางด้านสุขภาพเช่นกัน

ทั้งนี้จากที่เรามีผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถทำให้ธุรกิจทางด้านนี้เกิดความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกว่า 70 ราย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ AEC เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ และควรได้รับการสนับสนุน ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟู แพทย์แผนไทยทางเลือก สปา ความงาม อาหารเสริม โรงแรม บริษัททัวร์ เป็นต้น

ในเวลานี้จุดเด่นที่สำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สร้างความได้เปรียบประเทศอื่น คือ ประเทศไทยนั้นมีทำเลที่ดี เป็นจุดศูนย์กลาง มีการให้บริการชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านสปา โรงแรม อาหาร สมุนไพร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ประเทสไทยต้องปรับปรุงเพื่อรองรับตลาด AEC คือ ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสำคัญมาก การศึกษาความรู้ของวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน และสินค้าบิการที่มีความเป็นมาตรฐาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข่าวสารให้กับชาวต่างชาติได้ทราบ

Tags : ,

ความนิยมของธุรกิจนำเที่ยว


ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในแต่ละปี จึงทำให้ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจส่วนใหญ่ หันมาทำธุรกิจนำเที่ยวมากขึ้น เพราะ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้การลงทุนที่สูง แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จคือการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ธุรกิจนำเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโต

ผู้ที่ทำธุรกิจนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการธุรกิจนำเที่ยว และติดตามเคลื่อนไหวของธุรกิจนี้อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งต้องเป็นผู้ที่มีความคิดในการสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มองสังคมกว้าง รู้จักสังเกต เป็นนักวางแผนที่ดีต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีใจรักการให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและภาษาและจำเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบนำเที่ยวแต่ละครั้งว่า มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องใด เพื่อจะได้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง เพราะความต้องการของนักท่องเที่ยวจะแยกย่อยแตกต่างกันไปตาม Lifestyle ของแต่ละคนไม่มีรูปแบบแต่จุดร่วมจุดเดียวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องการและคาดหวังที่จะได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว คือ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของชีวิตจริงที่ไม่ใช่ประสบการณ์เสมือนจริงที่พบได้ทุกวันในโลกดิจิตอล เพราะในธุรกิจทุกชนิดย่อมมีการแข่งขันกัน  เพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นเป็นที่รู้จักและสนใจของลูกค้า รวมทั้งต้องติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดการขายการท่องเที่ยวให้มากที่สุด

ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยม

และมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจาก ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกันเอง และสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และแวะเวียนกลับมาใช้บริการอีกธุรกิจของตนนั้นเป็นก็จะที่รู้จักและสนใจของลูกค้า  ดังนั้น  ผู้จัดการบริการท่องเที่ยวจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาด  พิจารณาคู่แข่งในตลาด  และหาวิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้ารู้จักและสนใจในบริษัทของตน  เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป

Tags : , ,

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

การทำธุรกิจมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนับว่าเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้นธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ จึงมีความสำคัญต่อระบบเศรฐกิจ

จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนักวิชาการทางการท่องเที่ยวก็ยังเชื่อว่า ปริมาณการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าประชากรของโลก จะเพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้รายได้ของการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้ลำดับที่ 1ถือเป็นรายได้หลักเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับรายได้จากด้านสินค้าส่งออกอื่นๆทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ แก่ผู้ประกอบการ แก่ท้องถิ่น นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศผู้จัดการบริการท่องเที่ยวจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาด พิจารณาคู่แข่งในตลาด และหาวิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้ารู้จักและสนใจในบริษัทของตน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราของต่างประเทศ การผลิตสินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะตกอยู่ในประเทศของเรานั่นเอง ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีความทัดเทียมเจริญก้าวหน้าเท่ากับประเทศอื่นๆได้ และยังช่วยเพิ่มฐานะความมั่นคงของประเทศ

การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกคนต้องการ คือ กำไรและผลตอบแทนที่ได้รับ แต่นอกเหนือจากกำไรแล้ว ยังมีสิ่งที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก และช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง และพนักงาน

Tags : ,

ภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ภูกระดึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ทุ่งหญ้าและลำธาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าภูกระดึงมีหลายชนิด เช่น ช้าง เสือโคร่ง หมีควาย เลียงผา เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี บ่าง พญากระรอก หมาไน ส่วนนกชนิดต่าง ๆ ที่พบเห็นได้แก่ นกกางเขนดง นกจาบกินอกลาย นกกระทาทุ่ง นกพญาไฟใหญ่ นกขมิ้นดง และมีเต่าชนิดหนึ่งซึ่งหาได้ยาก คือ เต่าปูลู หรือ “เต่าหาง” เป็นเต่าที่หางยาว อาศัยอยู่ตามลำธารในป่าเขาระดับสูงของประเทศไทย กัมพูชา และ ลาว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่ในท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประกอบด้วยภูเขา ที่มีธรรมชาติอันสวยสดงดงาม

ที่ราบบนยอดภูกระดึงมีสังคมพืชเป็นสังคมของพืชเมืองหนาว ได้แก่ ป่าสนสองใบ ป่าสนสามใบ ป่าต้นเมเปิล (ไฟเดือนห้า) และพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม เช่น กุหลาบป่า ม้าวิ่ง เอื้องคำหิน ดอกม่วนดักหงาย เป็นต้น ตลอดจนมีธรรมชาติ บรรยากาศ และทิวทัศน์ที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 348.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 217,576.25 ไร่ สภาพอากาศบนภูกระดึงเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากจนบางครั้งอุณหภูมิลดต่ำลงถึง 0 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูฝนอากาศแปรปรวน บ่อยครั้งมีหมอกและเมฆฝนลอยต่ำ ฝนตกชุกทำให้เกิดภัยธรรมชาติบางประการ เช่น ดินถล่มตามลาดหน้าผาสูงชัน และน้ำป่าไหลรุนแรงตามลำธารเชิงเขา จึงกำหนดให้ปิด-เปิดการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และให้สภาพป่ามีการพักฟื้น หลังจากนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมอย่างมากในแต่ละปี

สภาพทั่วไปของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นภูเขาหินทรายที่มีพื้นที่ราบบนยอดเขากว้างใหญ่สลับกับเนินเตี้ย ๆ ยอดสูงสุดคือ ภูกุ่มข้าว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,350 เมตร เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพอง ซึ่งหล่อเลี้ยงเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนหนองหวาย ในจังหวัดขอนแก่น ยอดภูกระดึงประกอบไปด้วยป่าสนสลับป่าก่อและทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ ขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณน้ำตก ลำธาร และลานหิน ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามยิ่ง ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีหลายชนิด เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบเขา และป่าสนเขา

มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง มะค่า ยมหอม มะเกลือ ตะแบก สมอ รกฟ้า พญาไม้ สนสามพันปี จำปีป่า ทะโล้ เมเปิ้ล สนสองใบ และสนสามใบ ก่อชนิดต่าง ๆ ใน ทุ่งหญ้ามีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม ออกดอกบานสะพรั่งสลับกันไปตามฤดูกาล เช่น กุหลาบป่า เทียนน้ำ มณเฑียนทอง แววมยุรา กระดุมเงิน เทียมภู ส้มแปะ เง่าน้ำทิพย์ ดาวเรืองภู หยาดน้ำค้าง และกล้วยไม้ ซึ่งบางชนิดชอบขึ้นตามลานหิน ได้แก่ ม้าวิ่ง เอื้องคำหิน ส่วนไม้พื้นล่างมีเฟิร์น มอส โดยเฉพาะ ข้าวตอกฤาษี ซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่สวยงามที่สุดและมีอยู่เป็นจำนวนมาก

Tags :

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีที่ภูทับเบิก และไร่กะหล่ำปลีที่กว้างใหญ่สุดลูกตา

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจท่องเที่ยวได้ไม่นานนัก แต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไปเยือนได้เป็นอย่างมาก จนกลาย 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่คุณไม่ควรพลาดการไปเยือน ด้วยระดับความสูง 1,768 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อุณหภูมิที่หนาวเย็นทั้งปีบนยอดภู และไร่กะหล่ำปลีที่กว้างใหญ่สุดลูกตา กินบริเวณยอดภูหลายลูก ภูทับเบิกเป็นชื่อของหมู่บ้านม้งทับเบิก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ซึ่งห่างจากตัวอำเภอประมาณ 40 กม. และห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 100 กม. ชาวม้งที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือกะหล่ำปลี ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทำกินสำหรับการปลูกกะหล่ำปลีหลายพันไร่บนยอดเขาสูง ทำให้ในช่วงฤดูฝนมีกะหล่ำปลีผุดขึ้นละลานตาเต็มภูเขา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี

หมู่บ้านม้งทับเบิกซึ่งอยู่ด้านในเลยจากจุดชมวิว ยังเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบฉบับม้งดั้งเดิมไว้ นอกจากนี้ยังมีวัดป่าบ้านทับเบิกเป็นจุดท่องเที่ยว และจุดชมวิวที่สำคัญภายในหมู่บ้าน เคยเป็นจุดที่ใช้รองน้ำค้างกลางหาว ที่นำไปทำน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อประกอบพิธีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ โดยวัดตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา ติดกับอำเภอหล่มเก่า ทำให้มองเห็นวิวในมุมสูงได้กว้างไกลมาก โดยจุดเด่นที่สุดของภูทับเบิก คือ การชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เหนือบรรดาเมฆหมอกที่ลอยอยู่รอบๆ และมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงที่สุดของเพชรบูรณ์ และปลูกแต่กะหล่ำปลีทั่วทั้งหุบเขา ทำให้ไม่มีต้นไม้ใหญ่มาบดบังทัศนียภาพ และกระแสลมบน ขณะที่ในบางเช้าก็มีทะลหมอกขนาดใหญ่ กินบริเวณกว้างทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับ อำเภอหล่มเก่า ถือเป็นทะเลหมอกที่ใกล้กับผู้ชมมากที่สุด เพราะหมอกทั้งหมดมาออกันอยู่ด้านข้างจุดกางเต็นท์นั่นเอง

การเดินทางบนภูทับเบิกเป็นภูเขาสูงชัน ยังไม่มีรถประจำทาง สามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสามารถขึ้นเขาได้ทั้งรถเก๋ง และรถกระบะ รถที่จะขึ้นภูทับเบิกต้องตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ ระบบเบรค และครัชให้ดีก่อน จากกรุงเทพฯถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านตัวเมืองมุ่งหน้าไปทาง อ.หล่มสัก ก่อนถึงแยกพ่อขุนประมาณ 10 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองสาย 21 ขับรถไปอีก 6-7 กม. ถึงสี่แยกกกโอ ให้เลี้ยซ้ายไปทางพิษณุโลก ตรงไปประมาณ 1-2 กม. ถึงสี่แยกไฟแดง หากตรงไปจะขึ้นไปเขาค้อและพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวา เข้าถนนสาย 2372 ตรงไปประมาณ 13-15 กม. มีป้ายบอกทางภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหลายเลข 2331 ไปภูทับเบิก ขับไปตามเส้นทาง ซึ่งเป็นทางขึ้นเขา ระยะทางประมาณ 17.7 กิโลเมตร รวมโค้งหักศอก ทะแยงขึ้น-ลง ได้ประมาณ 111 โค้ง ท่านจะตื่นเต้นกับธรรมชาติด้านล่างที่สวยงามตลอดเส้นทาง ยิ่งสูงยิ่งสวย เมื่อถึงสามแยกที่มีป้ายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และด่านเก็บเงินค่า ธรรมเนียมอุทยานฯ ให้เลี้ยวขวา ไม่ต้องเข้าไปในอุทยาน แล้วขับตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาขึ้นไปยังจุดชมวิว ขับไปประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นก็เดินเท้าประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวภูทับเบิก

Tags :

 
© ประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวทั่วประเทศ